OCHRANA SOUKROMÍ

 •  
 •  
 • CA Millenium Zlín vede databázi, která obsahuje identifikační a další osobní údaje zákazníků (dále jen „osobní údaje”). CA zaručuje a chrání osobní údaje v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje a organizačního zabezpečení. Podpisem cestovní smlouvy zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto článku.
 • CA bude zpracovávat osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením cestovní smlouvy, poskytováním služeb, jiným přímým či nepřímým kontaktem se zákazníkem či od třetích osob, a to automatizovaně zejména prostřednictvím databáze i manuálně (v listinné podobě). CA bude zejména zpracovávat informace o totožnosti zákazníka, jeho kontaktní údaje a údaje o poskytnutých službách (jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa a bankovní spojení). CA může zpracovávat uvedené osobní údaje za účelem poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících, dodržení právních povinností CA a ochrany práv a oprávněných zájmů CA. Povinnost zákazníka poskytnout osobní údaje nevyplývá ze zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena a plněna cestovní smlouva.
 • Zákazník může souhlasit s tím, že CA bude osobní údaje v rozsahu uvedeném v cestovní smlouvě zpracovávat pro své obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Souhlas lze odvolat pouze výslovným prohlášením. Obchodní sdělení je CA oprávněna zasílat formou SMS, elektronické pošty či písemně. Zákazník může zdarma nebo na účet CA odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.
 • CA je oprávněna osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit dalším zpracovatelům nebo případně správcům, a to za účelem:
 • a) vymáhání pohledávek CA za zákazníkem,
 • b) třetím subjektům, které při využití služeb CA poskytly zákazníkovi službu či zboží,
 • c) ověřování a hodnocení platební morálky a důvěryhodnosti zákazníka a provozování s tím souvisejících registrů,
 • d) Uniqua pojišťovna, Česká pojišťovna, Evropská pojišťovna, na základě zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, pokud bylo se zákazníkem sjednáno cestovní pojištění.
 • CA osobní údaje předá třetím osobám vždy pouze v nezbytném rozsahu. Při předání osobních údajů třetím osobám CA zajistí ochranu osobních údajů před zneužitím, jakož i jejich důvěrnost.
 • CA se zavazuje osobní údaje zlikvidovat či anonymizovat nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení smlouvy, s výjimkou následujících osobních údajů a v níže uvedených lhůtách, nejsou-li příslušnými právními předpisy stanoveny kratší lhůty:
 • a) jména, příjmení, data narození, adresy bydliště, adresy elektronické pošty a telefonního čísla, a to za účelem nabízení služeb CA. Toto oprávnění má CA na základě souhlasu zákazníka po dobu neurčitou,
 • b) jména, příjmení, data narození, adresy bydliště, adresy elektronické pošty a telefonního čísla, a to za účelem poskytování věrnostních slev, případně jiných slev ze strany CA. Toto oprávnění má CA na základě souhlasu zákazníka po dobu neurčitou,
 • c) údajů nutných pro vymáhání pohledávky za zákazníkem. V takovém případě CA osobní údaje zlikviduje či anonymizuje nejpozději do pěti let ode dne úplného vymožení pohledávky,
 • d) údajů nutných pro vedení soudních sporů, správních a rozhodčích řízeních atp.,
 • e) údajů nutných pro vyřízení reklamací zákazníků a
 • f) jejichž další zpracování vyplývá z platných právních předpisů. Zákazník má právo na opravu osobních údajů. Zákazník má také právo na informace o osobních údajích, které CA zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Zjistí-li zákazník, že CA zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, má zákazník právo požádat o vysvětlení. Zákazník má v těchto případech také právo požádat CA o blokování, doplnění či likvidaci osobních údajů. Zákazník má i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Pokud se zákazník bude domnívat, že jeho práva jsou porušována, je oprávněn zaslat svou stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že CA je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinen předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem, např. pro účely vyžadované soudem, policií či hygienickými stanicemi.
Vytvářím objednávku...